Forskning

FORREGION Arktis for næringsliv som vil forske

FORREGION Arktis er etterfølgeren til VRI-programmet i Troms. Gjennom FORREGION Arktis tilbys det en rekke virkemidler for å skape relasjoner mellom næringsliv og forskningsmiljø i Troms og Finnmark. Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

I artiklene på denne siden fortelles det om prosjekter som har brukt virkemidler fra FORREGION Arktis. Tidligere navn på dette programmet er VRI-programmet (eksisterte til og med 2016), og VIT (eksisterte til og med 2020). 

Satsingsområder

Virksomheter fra alle bransjer er velkommen til å søke støtte, men følgende næringer vil bli prioritert i prosjektperioden:

  • digitalisering og teknologi
  • bærekraft og grønn omstilling

Samhandlingsprogram

Programmet er en felles satsing på regional innovasjon støttet av Norges forskningsråd samt Troms og Finnmark fylkeskommune, gjennom forskningsrådets program FORREGION. Fylkeskommunen bidrar til utvikling i samfunnet ved å tilrettelegge for mer bruk av FoU i næringslivet for å stimulere til vekst og innovasjon.

Fire typer virkemidler

Det er i hovedsak fire typer aktive virkemidler som FORREGION Arktis bidrar med:

  • forprosjekt i bedrift
  • kompetansemegling
  • næringslivsmentor
  • nettverksmøter

Forprosjekt i bedrift

Ett av de mest brukte tiltakene er forprosjekt i bedrift. Dette er en ordning som brukes for å støtte forskning i egen virksomhet. Midlene brukes til kjøp av forskningstjenester fra en av forskningsinstitusjonene som er nevnt over. Det kan søkes om støtte for inntil 320.000 kroner, og det forutsetter 30% egenandel. Egenandel kan erstattes med egeninnsats, som må dokumenteres godt. Vi anbefaler virksomheter å ta kontakt med kompetansemegler før søknaden skrives.

Kompetansemegling

Hvilke fagmiljøer bør jeg kontakte? Hvordan søker jeg? Hva skal søknaden inneholde? Hvordan lager jeg en problemstilling? Disse, og andre spørsmål, får du hjelp til å besvare gjennom våre kompetansemeglere. Det kan være vanskelig for en virksomhet å orientere seg i mylderet at støtteordninger og forskningsmiljø. Våre kompetansemeglere kan bistå din virksomhet direkte i forhold til forskning, eller koble dere sammen med rett kompetansemiljø. Kontakt prosjektkoordinator for å få oversikt over aktuelle kompetansemeglere for din virksomhet. Send mail eller ring 48 22 92 49.

Næringslivsmentor

Frikjøp av personer i næringslivet slik at de kan bidra inn i universitetssektoren. Mentorene bidrar direkte i undervisning, i planlegging av undervisning og i veiledning av PhD-studenter. Frikjøpet er 20 %-stilling på universitetet enten i ett eller to år. Støtten dekker lønns- og driftsutgifter.

Ta kontakt med prosjektleder på e-post: sigurd.tonstad@tffk.no for mer informasjon.

Nettverksmøter

Ved å samarbeide om FoU med andre bedrifter i samme næring får man mulighet til å utnytte hverandres kompetanse og erfaring med mål om å skape enda bedre og innovative løsninger sammen. Eksisterende klynger og bedriftsnettverk kan benytte seg av denne ordningen.

Nettverksmøter er en arena som egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring. Kompetansemeglere organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing. Relevant FoU-miljø deltar på nettverksmøtet.