Har du en ide

til et forskningsbasert prosjekt?

PROGRAMMET

FINANSIERING

VEILEDNING

Om FORREGION Arktis

Målet med FORREGION Arktis er å styrke virksomheter i Troms og Finnmark. Det gjør vi ved å satse på innovasjon og utvikling i samhandling mellom forskning og næringsliv.

SATSINGSOMRÅDER

FORREGION Arktis er en virkemiddelordning finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune og Norges forskningsråd. Virksomheter fra alle bransjer er velkommen til å søke støtte, men følgende næringer vil bli prioritert i prosjektperioden:

  • Digitalisering og teknologi
  • Bærekraft og grønn omstilling

 

VIRKEMIDLER

Vi har en rekke verktøy som er tilpasset virksomheter med forskjellige behov.

  • Forprosjekt i bedrift - støtte for å dekke kjøp av forskningstjenester
  • Næringslivsmentor
  • Kompetansemekling
  • Nettverksmøter

Finansiering

Ikon for finansiering

I tillegg til midler fra FORREGION Arktis finnes det andre støtteordninger for virksomheter som ønsker å utvikle bedriften videre. Under kan du finne noen av de. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Regionale Forskningsfond Arktis

Støtter
Virksomheter i Troms og Finnmark
Til
Kvalifiseringsprosjekter for å lage FoU-prosjekter. Gjennomføring av FoU-prosjekter.
Søknadssum
Inntil 300.000 for kvalifiseringsprosjekter. Inntil 3.000.000 for FoU-prosjekter.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Støtter
Prosjektstøtte
Til
Offentlig sektor, organisasjoner, forskningsmiljø, bedrifter
Søknadssum
Støtter primørt fra kr. 300.000 og oppover.
Søknader til mindre prosjekter kan sendes til kommunale næringsfond i egen kommune.

Innovasjon Norge Arktis

Støtter
Tilbyr finansiering og rådgivning som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse internasjonalt
Til
Virksomheter i Troms og Finnmark samt Svalbard
Søknadssum
Tilskuddssats på 10-40%. Kontakt Innovasjon Norge Arktis for mer informasjon.

FORREGION Arktis

Støtter
Forprosjekt, næringslivsmentor, kompetansemegling, og nettverksmøter.
Til
Næringsliv i Troms, samt universitets-, høgskole-, og instituttsektor
Søknadssum
Forprosjekt inntil 320.000 til kjøp av forskning. Veiledning fra kompetansemegler er gratis.

MABIT

Støtter
Prosjekter innenfor MABITs hovedsatsingsområder
Til
Nordnorske bedrifter innen bioteknologi, fiskeri eller havbruk. Næringsaktører utenfor landsdelen som samarbeider med bioteknologiske FoU-miljøer i Nord-Norge. FoU-miljø i Nord-Norge, eller utenfor landsdelen i samarbeid med nordnorske næringsaktører
Søknadssum
Programmet disponerer 10. mill. kroner årlig.

SkatteFUNN

Støtter
Forsknings- og utviklingsprosjekter
Til
Alle bransjer
Søknadssum
Skattefradrag. 20% for små og mellomstore bedrifter. 18% for store bedrifter.

Norges forskningsråd

Støtter
Forskningsrådet stimulerer til konkurransekraft og vekst i norsk næringsliv gjennom økonomisk støtte og råd til forsknings- og innovasjonsprosjekter
Til
Forskning og kunnskapsarbeid i eller for bedrifter
Søknadssum
Varierer, se link

Interreg

Støtter
Grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi
Til
Samarbeidsprosjekt innen forskning og innovasjon, konkurransekraft, sysselsetting, miljø og ressurser. Virksomheter samt private og offentlige organisasjoner kan søke om støtte.
Søknadssum
Det norske Interreg programmet disponerer ca 8.7 mill Euro fra 2014 til 2020.

Veiledning

Veiledning_ikon

Her finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe og veilede din bedrift dersom du ønsker å benytte forskning i ditt utviklingsarbeid. For mer info og veiledning, ta kontakt med FORREIGON Arktis.

NÆRINGSHAGER

I næringshagene får du tilgang til profesjonell bistand, til å orientere deg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsideer, arbeide med markedet og finne kapital. Mange næringshager tilbyr også forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Næringshagen Midt-Troms

Halti Næringshage

 

INKUBATORER

Hos inkubatorene kan din innovasjonsbedrift ta i bruk kompetanse og nettverk som inkubatoren har. Inkubatorene tilbyr også administrative tjenester og kontorleie.

KUPA

Norinnova Technology Transfer

NÆRINGSKLYNGER

Geografisk konsentrasjon av relaterte bedrifter og institusjoner hvor bedriftene har økonomiske fordeler av lokalisering i klyngen. Bedriftene samarbeider innen utvikling av teknologi og løsninger som skal komme til klyngemedlemmenes gode. Klyngene i Troms er rettet mot reiseliv, bioteknologi og maritim næring.

Arctic 365

Biotech North

NÆRINGSLIVSMENTOR

Kandidater fra næringslivet kan søke UiT Norges arktiske universitet om næringsmentor-stillinger i UiTs fagmiljøer. Hensikten er et tettere FoU samarbeid mellom universitetet og næringslivet for å styrke forskningen og næringslivet i regionene. Les mer.

KOMPETANSEMEGLER

En kompetansemegler bistår med å diskutere prosjektideer og setter virksomheten i kontakt med relevante forskermiljøer. Kompetansemegler har innsikt i forskermiljø og næringsliv, og kan ved å ha en fot i begge leire formidle kontakt mellom næringsliv og forskning. Les mer om kompetansemeglere og finn kontaktinformasjon her.

 

FORSKNINGSRÅDET

Norges forskingsråd arbeider med forskingspolitiske spørsmål og økt internasjonalt samarbeid. Forskningsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskere, næringsliv og aktører som finansierer forsking. Forskningsrådet har laget en samleside med støtte til næringslivet, som du kan lese her.